Procedura recenzowania

Redakcja Tabularii Historiae informuje, że procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w opracowaniu „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.

Publikacja dostępna pod adresem
www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/307f933b1a75d6705a4406d5452d6dbf.pdf

Przebieg procedury

 1. Nadesłane teksty poddawane są przez Redakcję ocenie pod względem formalnym (przekazanie wymaganej dokumentacji i zgodność z zasadami redakcyjnymi czasopisma) oraz merytorycznym (zgodność z profilem czasopisma).
 2. Do recenzji zewnętrznej Redakcja przekazuje tekst po wstępnej weryfikacji. W przypadku odrzucenia tekstu, w ramach weryfikacji wstępnej, autor jest natychmiast informowany o jej wyniku. W przypadku dokonania przez autora w wyznaczonym przez Redakcję terminie poprawek tekst może zostać przyjęty do dalszego procedowania.
 3. Po akceptacji Redakcji lub naniesieniu zasugerowanych przez Redakcję zmian tekst artykułu przesyłany jest do recenzenta wybranego z kręgu osób pochodzących spoza członków Redakcji.
 4. Do oceny każdego tekstu Redakcja powołuje co najmniej dwóch niezależnych recenzentów.
 5. Redakcja dobiera recenzentów pod względem ich rzetelności oraz posiadanych kompetencji w danej dziedzinie.
 6. Redakcja dokłada starań, aby osoba recenzenta nie pozostawała w stosunku zależności służbowej ani w bliskich stosunkach osobistych czy stosunkach pokrewieństwa i powinowactwa lub jakichkolwiek stosunkach mogących wpłynąć na rzetelność i obiektywność recenzji z osobą, której artykuł podlega recenzji.
 7. Osoba otrzymująca propozycję przygotowania recenzji zobowiązana jest starannie ocenić swoje kompetencje merytoryczne oraz praktyczne możliwości sporządzenia recenzji w terminie wyznaczonym przez Redakcję.
 8. W przypadku, gdyby w czasie wykonywania recenzji pojawiły się okoliczności wystąpienia konfliktu interesów lub miały miejsce okoliczności sprawiające, że o taki konflikt interesów strony postępowania mogą być podejrzewane recenzent ma obowiązek o tym fakcie niezwłocznie zawiadomić Redakcję.
 9. Redakcja powstrzymuje się od sondowania opinii recenzenta lub wywierania na niego nacisków – zarówno w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o przygotowanie recenzji, jak i w czasie jej wykonywania.
 10. Redakcja zapewnia poufność i anonimowość recenzji. Dane autora nie są przekazywane recenzentom, a dane recenzenta nie są ujawniane autorom recenzowanych artykułów (double-blind procedure); przekazuje się jedynie uwagi recenzyjne.
 11. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym stwierdzeniem o dopuszczeniu, dopuszczeniu warunkowym lub niedopuszczeniu artykułu do druku.
 12. Redakcja zastrzega sobie możliwość powołania dodatkowych recenzentów w przypadkach, gdyby dochodziło do sytuacji spornych.
 13. Autorzy są informowani o uwagach recenzentów oraz Redakcji.
 14. Autorzy mają prawo ustosunkować się do uwag recenzentów, zwłaszcza, gdy nie zgadzają się z ich zasadnością. Jednocześnie, po uwzględnieniu zasadnych zdaniem autora uwag recenzentów, w ciągu 14 dni przekazują poprawiony tekst do Redakcji.
 15. Po przyjęciu artykułu do druku tekst zostaje poddany redakcji merytorycznej, językowej oraz adiustacji, po czym przekazany jest do korekty autorskiej. Autorzy zobowiązują się do jej wykonania w ciągu 14 dni.
 16. Ostateczna decyzja o publikacji należy do Redakcji.