Tabularium Historiae jest półrocznikiem wydawanym przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy od 2017 roku. Czasopismo jest poświęcone studiom źródłoznawczym w zakresie źródeł historycznych pisanych i niepisanych (ikonograficznych, archeologicznych), pojedynczym źródłom, jak i całym zespołom archiwalnym.

Zasadniczym celem Tabularii Historiae jest krytyczna edycja materiału źródłowego o proweniencji chronologicznej od starożytności po historię współczesną. Na łamach czasopisma publikowane są artykuły dotyczące:

  • klasyfikacji źródeł historycznych, metodologii badań,
  • naukowej krytyki właściwej poszczególnym typom źródeł,
  • edytorstwa źródeł historycznych,
  • losów źródeł,
  • sposobów zabezpieczania i przechowywania oraz konserwacji materiału źródłowego,
  • możliwości wykorzystania źródeł niepisanych w badaniach historycznych i vice versa źródeł pisanych w badaniach historyków sztuki, archeologów, literaturoznawców itd.

Tabularium Historiae posiada następujące stałe działy:

  1. Studia i artykuły naukowe
  2. Edycje krytyczne niewielkich źródeł historycznych
  3. Artykuły recenzyjne i recenzje
  4. Komunikaty badawcze

Artykuły Tabularium Historiae są drukowane w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim bądź rosyjskim. Wszystkie teksty zawierają streszczenie w języku angielskim lub polskim, o ile artykuł jest w języku angielskim. Teksty źródłowe publikowane są w języku oryginału. Czasopismo dostępne jest w wersji drukowanej, jak i w wersji elektronicznej.