Ghostwriting i guest authorship

Redakcja Tabularii Historiae wprowadziła zabezpieczenia przed zjawiskiem ghostwriting i guest authorship, ze względu na potrzebę prowadzenia czasopisma zgodnie z wymaganymi w środowisku akademickim zasadami rzetelności, uczciwości i przejrzystości.

Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting, guest authorship Redakcja czasopisma wprowadza następujące procedury:

  1. Autorzy mają obowiązek złożyć pisemne oświadczenie na temat współautorstwa swojej pracy.
  2. Autorzy przesyłający artykuły wspólnie mają obowiązek wykazać swój procentowy wkład w powstałą pracę.
  3. Autorzy przedstawiają informację na temat afiliacji oraz kontrybucji (tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowywaniu publikacji).
  4. Autorzy mają obowiązek przekazać Redakcji informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
  5. Autorzy, podpisując oświadczenie, biorą na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie procedur ghostwriting oraz guest authorship.

Formularz oświadczenia uwzględniający ww. wymogi znajduje się na stronie internetowej Tabularii Historiae.

Redakcja Tabularii Histriae podkreśla, iż wszelkie wykryte przypadki nierzetelności skutkować będą odmową publikacji artykułu w każdym stadium przygotowania oraz powiadomieniem instytucji zatrudniającej autorów oraz ewentualnie inne podmioty, które wniosły wkład w powstanie artykułu.

Sekretarz Redakcji prowadzi dokumentację wszelkich przejawów nierzetelności naukowej uwzględniającą: tytuł artykułu, autora/autorów, jednostkę zatrudniającą oraz finansującą.