Instrukcja wydawnicza

 1. Przesłany do Redakcji tekst powinien być zgodny z niżej określonymi wytycznymi:
  • oryginalny, wynikiem samodzielnych badań i nigdzie wcześniej niepublikowany,
  • tekst w wersji elektronicznej w formie znormalizowanej:
   • czcionka: Times New Roman: tekst główny – 12 pkt., przypis – 10 pkt.,
   • interlinia: tekst główny – 1,5 wiersza, przypis – 1,0 wiersz,
   • akapit: wcięcie pierwszego wiersza – 1,25 cm,
  • opcja dzielenia wyrazów: wyłączona,
  • objętość artykułu naukowego lub materiału źródłowego nie powinna przekraczać 60 000 znaków ze spacjami, objętość artykułu recenzyjnego, recenzji lub komunikatu badawczego do 30 000 znaków ze spacjami.
  • W uzasadnionych przypadkach Redakcja przyjmie tekst na nośnikach elektronicznych.
 1. Przed tekstem należy umieścić:
  • artykuł: imię i nazwisko Autora oraz afiliację lub tylko nazwę miejscowości, o ile Autor nie jest zatrudniony w placówce naukowo-badawczej,
  • artykuł recenzyjny lub dyskusja: imię i nazwisko Autora, tytuł, a pełen opis bibliograficzny recenzowanej publikacji w pierwszym przypisie,
  • recenzja: zamiast tytułu podaje się imię i nazwisko autora oraz tytuł recenzowanej pracy zgodnie z zapisem na stronie tytułowej, liczbę tomów w przypadku pracy wielotomowej (cyframi arabskimi bądź rzymskimi – w zależności od zapisu na stronie tytułowej dzieła), miejsce i rok wydania, liczbę stron; imię i nazwisko autora recenzji oraz afiliację umieszcza się na końcu tekstu,
  • w recenzjach i artykułach recenzyjnych dopuszcza się stosowanie przypisów odnoszących się do recenzowanej pracy w postaci numerów stron w nawiasach prostokątnych umieszczonych w tekście,
  • streszczenie w języku angielskim bądź polskim o objętości do 1000 znaków należy dołączyć do artykułu naukowego, edycji krytycznej źródeł historycznych; w streszczeniu należy dokonać omówienia istoty zagadnienia oraz zaprezentować zastosowane metody i wnioski.
 1. Do tekstu należy dołączyć słowa kluczowe (od 3 do 5) w języku polskim i angielskim.
 2. Materiał ikonograficzny powinien być dostarczony w wersji elektronicznej, preferowany format JPEG, w rozdzielczości min. 300 dpi wraz z tytułem, który znajdzie się w podpisie materiału, z zaznaczeniem w tekście głównym miejsca jego zamieszczenia, z opisem uwzgledniającym autora zdjęcia oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do materiału ilustracyjnego.
 3. Tabele i wykresy należy umieścić w odpowiednich miejscach tekstu.
 4. Pod tekstem prosimy zebrać bibliografię w celu przygotowania cytowań do systemu POL-index.
 5. Cytowane fragmenty należy zapisywać kursywą bez znaków cytowania, z zachowaniem oryginalnej pisowni literami alfabetu łacińskiego bądź cyrylicą.
 6. Osoby wymieniane w tekście po raz pierwszy należy podać z pełnym imieniem i nazwiskiem. Przy kolejnym wzmiankowaniu tej samej osoby można podać tylko inicjał imienia i nazwisko.
 7. Przypisy:
  • cyfra przypisu dolnego, zapisana w indeksie górnym, powinna być umieszczona przed kropką kończącą zdanie, do którego się odnosi,
  • w przypisach odnoszących się do prac publikowanych należy podać za pierwszym razem podstawowy opis bibliograficzny: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, ewentualnie autor przekładu lub redaktor, miejsce i rok wydania, zakres stron,
  • w kolejnych przypisach odnoszących się do tego samego dzieła podawać należy jedynie racjonalnie brzmiące skrócenie tytułu,
  • należy stosować ogólnie przyjęte zasady skracania w przypisach: ilustracja – il., i strona następna – n., karta – k., mikrofilm – mf., strona – s., opracowanie – opr., rok – r., pagina – p., redakcja – red., rękopis – rkps, sygnatura – sygn., szpalta – szp., wiek – w., wydanie – wyd., verso – v.,
  • przy ponownym cytowaniu przytoczonej już pracy należy użyć skrótu: op. cit.,
  • cytując autora lub dzieło z poprzedniego przypisu, należy użyć skrótów: ibidem, idem, eadem, iidem, eidem, itd.
  • w przypadku cytowania publikacji obcojęzycznych dane bibliograficzne należy podać zgodnie z zapisem na stronie tytułowej, w języku publikacji,
  • transliteracji danych bibliograficznych z cyrylicy dokonuje się zgodnie z normą PN-ISO 9:2000, gdy tekst pisany jest alfabetem łacińskim,
  • cytując artykuł zamieszczony w czasopiśmie – po nazwisku autora i pełnym tytule, należy umieścić nazwę czasopisma w cudzysłowie, następnie numer tomu lub rocznika (skrót: T. lub R.), po dwukropku rok wydania, ewentualnie po przecinku numer zeszytu (skrót: nr lub z.) oraz zakres stron,
  • cytując artykuł w pracy zbiorowej, między tytułem artykułu i tomu należy umieścić po przecinku – w:,
  • przy odniesieniach do archiwaliów podawać: nazwę archiwum w języku, w którym jest ona oficjalnie sformułowana wraz z nazwą miejscowości, w której archiwum się znajduje, nazwę zespołu, sygnaturę, zakres kart lub stron,
  • tytuły częściej cytowanych wydawnictw oraz nazwy instytucji, takich jak archiwa lub biblioteki, mogą być podawane w skrócie, jednak za pierwszym razem nazwę należy przytoczyć w pełnym brzmieniu,
  • odnosząc się do publikacji internetowych stosuje się zapis zgodny z wzorem: inicjał imienia, nazwisko, tytuł artykułu, nazwa portalu dostawcy oraz adres internetowy URL, [dostęp: dd.mm.rrrr].
 1. Edycja źródła, poprzedzona wielokierunkowym omówieniem, powinna zawierać określenie metody zgodnie ze stosownymi instrukcjami wydawania źródeł:
  • Instrukcja wydawnicza dla średniowiecznych źródeł historycznych, Kraków 1925.
  • Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, Wrocław 1953.
  • A. Wolff, Projekt instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI wieku, „Studia Źródłoznawcze”, T. 1: 1957, s. 155–181.
  • I. Ihnatowicz, Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX wieku, „Studia Źródłoznawcze”, T. 7: 1962, s. 99–123.
  • J. Schultze, Richtlinien für die äußere Textgestaltung bei Herausgabe von Quellen zur neueren deutschen Geschichte, Blätter für deutsche Landesgeschichte, Bd. 98:1962, S. 1-11.
  • Empfehlungen zur Edition frühneuzeitlicher Texte der „Arbeitsgemeinschaft ausseruniversitärer historischer Forschungseinrichtungen”, Archiv für Reformationsgeschichte, Jg. 72:1891, S. 299-315.