Tom VI: 2019

EDYCJE I OMÓWIENIA ŹRÓDEŁ

Albert S. Kotowski
„Bromberg im Kriege 1914‒1917“ – zapiski prezydenta Bydgoszczy Hugo Wolffa 1914‒1917: źródło do dziejów I wojny światowej_PDF

Jan Rokita
Uwagi ikonograficzne na temat medalu z 1683 roku upamiętniającego zwycięstwo wiedeńskie autorstwa nieznanego medaliera_PDF

Aleksandra S. Jankowska
Archiwum Rodziny Poznańskich w zbiorach Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Problemy i zadania badawcze_PDF

Roman Kazakow
«Где Польша?»: Н.М. Карамзин и польский вопрос в конце XVIII – первой четверти XIX вeкa_PDF

STUDIA I ARTYKUŁY

Sławomir Łaniecki
Przechwycenie niemieckiej wyprawy bombowej przez polskie myśliwce w okolicach Aleksandrowa Kujawskiego w dniu 4 września 1939 r. znane w literaturze jako bitwa nad Poczałkowem, w świetle źródeł_PDF

Kamila Waszczuk
Pies w przeszłości: gość czy parias, czyli o „resztkach z pańskiego stołu”_PDF

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Gdańska kronika Bernta Stegmanna (1528), komentarz i edycja Julia Możdżeń przy współpracy Kristiny Stöbener i Marcina Sumowskiego (Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Fontes 117), Toruń 2019 (P. Oliński)_PDF

KRONIKA

Agnieszka Wysocka
Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Architektura Miast” VII ‒ Architektura w służbie potrzebujących ‒ szpitale, przytułki, ochronki w XIX i w 1 połowie XX wieku. (Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Salon Hoffman, 19 września 2019)_PDF

Joanna Szczutkowska
Międzynarodowa konferencja naukowa: W kręgu dyplomacji i polityki. W 100-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Jugosławią, Bydgoszcz, 25–26 września 2019 roku_PDF