Tom V: 2019

EDYCJE I OMÓWIENIA ŹRÓDEŁ

Seweryn Puch
Ślady dołkowe na terenie Transylwanii_PDF

Елена Колыбенко, Александр Колыбенко
К вопросу о денежном обращении Ольвии в связи с находками монет на левом берегу реки Днепр возле Переяслава _PDF

Christine Moisan-Jablonski
Jedzenie jako symbol czterech żywiołów czyli reminiscencje starożytnej teorii związku makro- i mikrokosmosu – na wybranych przykładach grafiki i malarstwa końca XVI i XVII wieku_PDF

STUDIA I ARTYKUŁY

Sebastian Ruciński
Senat i senatorowie za panowania Flawiuszy_PDF

Patrycja Kudzin
Prefektura annony w okresie flawijskim. Uwagi wstępne_PDF

Dariusz Spychała
Sprawa Teodora, czyli rozprawa cesarza Walensa z pogańskimi filozofami_PDF

В.М. Котков
Для меня все веры терпимы_PDF

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Bogusław Gediga, Anna Józefowska, Przemiany w obrządku grzebalnym w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w świetle analizy źródeł z cmentarzyska w Domasławiu, pow. wrocławski i nekropolii bliskiego regionu (problemy zmian społeczno-kulturowych), Wrocław 2019 (Jacek Wożny)_PDF

KRONIKA

Gabriela Frischke, Justyna Białowąs
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Krew – medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów” Bydgoszcz, 25‒26 kwietnia 2019 r._PDF

Adam Kosecki, Bartłomiej Bromberek
Sprawozdanie z Sprawozdanie z konferencji pt. „Znaki – Bydgoszcz przemysłowa dawniej
i dziś. Przemysł bydgoski jako produkt kulturalny i turystyczny”
_PDF

Teresa Maresz, Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej: „Хорошие и плохие соседи:
образ »Другого« в национальных нарративах” ‒ „Dobre i złe sąsiedztwa. Obraz »Innego«w narracjach narodowych”. Oriechowo-Zujewo, 17‒18 maja 2019 r., Maresz
_PDF